Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật đại nhẫn bất lực nhất, cay đắng nhất Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Trong liên quân phạt Đổng Trác, ngoài Tào Tháo còn có một người nữa thật lòng muốn đánh

Tam quốc diễn nghĩa: Trong liên quân phạt Đổng Trác, ngoài Tào Tháo còn có một người nữa thật lòng muốn đánh

Cuộc đời bi kịch của vị Hoàng chết không có lăng mộ

Cuộc đời bi kịch của vị Hoàng chết không có lăng mộ

Cuộc đời bi thảm của vị Hoàng đế chết không có lăng mộ

Cuộc đời bi thảm của vị Hoàng đế chết không có lăng mộ

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Đổng Trác không lập công vẫn được thăng tiến

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Đổng Trác không lập công vẫn được thăng tiến

Tào Tháo: 'Tôi không nghe ông xui dại đâu'

Tào Tháo: 'Tôi không nghe ông xui dại đâu'

Tào Tháo: Vừa thoát họa Đổng Trác đã 'sa' vào tay 'minh chủ óc bã đậu'

Tam quốc diễn nghĩa: Chân Dung mãnh tướng xếp sau Lã Bố của Đổng Trác