Trường Chính trị tỉnh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường Chính trị tỉnh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Hội nghị chuyên đề hoạt động của MTTQ ở cơ sở

Hội nghị chuyên đề hoạt động của MTTQ ở cơ sở

Nâng chất đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Nâng chất đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Tặng học bổng cho học sinh nghèo xã vùng sâu Thanh Sơn

Tặng học bổng cho học sinh nghèo xã vùng sâu Thanh Sơn

Hội thảo khoa học: 'Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Những giá trị trường tồn'

Hội thảo khoa học: 'Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Những giá trị trường tồn'

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tiếp tục khẳng định những giá trị trường tồn của Mác

Quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền về quân sự quốc phòng