Hà Nội hướng tới mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt 93% kế hoạch

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của Hà Nội đang ở mức 84% (bao gồm cả kế hoạch 2019 kéo dài). Kho...
Lập báo cáo tài chính nhà nước để tiến tới nền tài chính công khai, minh bạch

Lập báo cáo tài chính nhà nước để tiến tới nền tài chính công khai, minh bạch

Thái Bình: Giải ngân vốn đầu tư đạt 80% kế hoạch

Thái Bình: Giải ngân vốn đầu tư đạt 80% kế hoạch

Mở rộng kết nối Tabmis, cải cách mạnh mẽ tài chính công

Mở rộng kết nối Tabmis, cải cách mạnh mẽ tài chính công

Kho bạc Nhà nước phát huy truyền thống vẻ vang qua các phong trào thi đua yêu nước

Kho bạc Nhà nước phát huy truyền thống vẻ vang qua các phong trào thi đua yêu nước

Nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ

Nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ

Kho bạc Nhà nước Nghệ An mở rộng triển khai dịch vụ công trực tuyến

Kho bạc Nhà nước Nghệ An mở rộng triển khai dịch vụ công trực tuyến

Kho bạc Nhà nước xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế, quy trình kiểm soát chi

Kho bạc Nhà nước xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế, quy trình kiểm soát chi

Kho bạc Nhà nước 'thúc' triển khai hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước

Kho bạc Nhà nước 'thúc' triển khai hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước

Kho bạc Nhà nước triển khai hiệu quả lập báo cáo tài chính nhà nước

Kho bạc Nhà nước triển khai hiệu quả lập báo cáo tài chính nhà nước

Tài khoản nào của Kho bạc Nhà nước được mở tại ngân hàng?

Tài khoản nào của Kho bạc Nhà nước được mở tại ngân hàng?

KBNN 'thúc' triển khai hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước

KBNN 'thúc' triển khai hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước