Hối tiếc muộn màng của người cha tham công việc

Hối tiếc muộn màng của người cha tham công việc

'Khi nhận được cuộc gọi, tôi đang ngồi trong phòng họp cùng với 12 người khác ở Portland. Chỉ vài phút...