Phạm Thị Hải Hà giành ngôi Quán quân MELODY OF LIFE 2018

Phạm Thị Hải Hà giành ngôi Quán quân MELODY OF LIFE 2018

Danh sách 95 ứng viên giáo sư, phó giáo sư có hồ sơ bị 'treo'

Danh sách 95 ứng viên giáo sư, phó giáo sư có hồ sơ bị 'treo'

Danh sách 53 ứng viên đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư sau khi rà soát

Danh sách 53 ứng viên đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư sau khi rà soát

Công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư sau khi rà soát

Công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư sau khi rà soát

Công bố danh sách 53 GS, PGS đạt tiêu chuẩn sau rà soát

Danh sách 53 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư sau rà soát

Danh sách 53 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư sau rà soát

Danh sách 95 ứng viên giáo sư, phó giáo sư có hồ sơ bị 'treo'

Danh sách 95 ứng viên giáo sư, phó giáo sư có hồ sơ bị 'treo'

'Hội đồng Quốc gia chỉ công nhận, còn bổ nhiệm hay không thì tùy các trường'

'Hội đồng Quốc gia chỉ công nhận, còn bổ nhiệm hay không thì tùy các trường'