Nữ hiệu trưởng với nhiều sáng kiến tổ chức hoạt động ngoại khóa

Nữ hiệu trưởng với nhiều sáng kiến tổ chức hoạt động ngoại khóa

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019

Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019

Huyện Chương Mỹ: Đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến gần với nhân dân

Huyện Chương Mỹ: Đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến gần với nhân dân

Hội nghị tập huấn phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

Hội nghị tập huấn phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

Chương Mỹ: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Chương Mỹ: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Chương Mỹ

Chương Mỹ vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc