Hà Nội tổ chức thanh tra toàn diện việc hồ Đồng Mô bị 'xẻ thịt'

Hà Nội tổ chức thanh tra toàn diện việc hồ Đồng Mô bị 'xẻ thịt'

Hà Nội tổ chức thanh tra việc 'xẻ thịt' hồ Đồng Mô

Hà Nội tổ chức thanh tra việc 'xẻ thịt' hồ Đồng Mô

Hà Nội thanh tra toàn diện các dự án resort, sinh thái lấp hồ Đồng Mô

Hà Nội thanh tra toàn diện các dự án resort, sinh thái lấp hồ Đồng Mô

Hà Nội thanh tra toàn diện việc 'xẻ thịt' hồ Đồng Mô

Hà Nội thanh tra toàn diện việc 'xẻ thịt' hồ Đồng Mô

Thanh tra toàn diện dự án xây dựng ven hồ Đồng Mô

Thanh tra toàn diện dự án xây dựng ven hồ Đồng Mô

Hà Nội thanh tra toàn diện các dự án xây dựng tại khu vực hồ Đồng Mô

Hà Nội thanh tra toàn diện các dự án xây dựng tại khu vực hồ Đồng Mô

Hà Nội phê duyệt 107 trường hợp tinh giản biên chế trong 6 tháng

Hà Nội phê duyệt 107 trường hợp tinh giản biên chế trong 6 tháng