Khánh thành trụ sở làm việc mới của Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng

Khánh thành trụ sở làm việc mới của Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng

Khánh thành trụ sở làm việc mới của Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng

Khánh thành trụ sở làm việc mới của Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng

Thái Bình, Đà Nẵng, Lâm Đồng bổ nhiệm lãnh đạo mới

Thái Bình, Đà Nẵng, Lâm Đồng bổ nhiệm lãnh đạo mới

Ngày đầu tiên Đà Nẵng cấp đổi thẻ căn cước công dân gắn chip

Ngày đầu tiên Đà Nẵng cấp đổi thẻ căn cước công dân gắn chip

Thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng

Thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng

Bổ nhiệm nhân sự mới Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi

Bổ nhiệm nhân sự mới Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi

Đà Nẵng tách văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và UBND, điều động hàng loạt cán bộ

Đà Nẵng tách văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và UBND, điều động hàng loạt cán bộ

Ông Phạm Tấn Xử làm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng

Ông Phạm Tấn Xử làm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng

Công bố quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng

Công bố quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng