Triển lãm 'Xứ thư nhàn' của Lê Phi Long

Triển lãm 'Xứ thư nhàn' của Lê Phi Long

'Xứ thư nhàn' là một phần trong 'Đông Dương lãng du', một dự án nghiên cứu về Đông Dương những năm cuối thế...