Quản lý đất đai của Đà Nẵng cần tiếp tục lấy minh bạch làm gốc

Quản lý đất đai của Đà Nẵng cần tiếp tục lấy minh bạch làm gốc

Tại hội thảo 'Nâng cao nâng lực quản lý và khai thác nguồn lực đất đai góp phần phát triển KT-XH TP Đà...
Xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia, tầm nhìn đến 2045

Xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia, tầm nhìn đến 2045

Đề xuất xây dựng dự án cơ sở dữ liệu đất đai cho 30 tỉnh, thành phố

Đề xuất xây dựng dự án cơ sở dữ liệu đất đai cho 30 tỉnh, thành phố

Đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho 30 tỉnh

Đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho 30 tỉnh

Triển khai thí điểm phần mềm dự án quản lý và cơ sở dữ liệu về đất đai

Triển khai thí điểm phần mềm dự án quản lý và cơ sở dữ liệu về đất đai

Dự án tăng cường quản lý đất đai: Triển khai chậm, mới giải ngân 1%

Dự án tăng cường quản lý đất đai: Triển khai chậm, mới giải ngân 1%

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai

Tổng cục Quản lý đất đai có hai Phó Tổng cục trưởng mới

Tổng cục Quản lý đất đai có hai Phó Tổng cục trưởng mới