Công ty của đại gia Lê Phước Vũ muốn bán 15 triệu cổ phiếu HSG

Công ty của đại gia Lê Phước Vũ muốn bán 15 triệu cổ phiếu HSG

Nếu giao dịch thực hiện thành công, Công ty do ông Lê Phước Vũ là Chủ tịch sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Hoa Sen...