Quảng Ngãi khơi thông, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển

Quảng Ngãi khơi thông, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển

Năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi xác định là năm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển đồng...
Thêm bốn nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào VSIP Quảng Ngãi

Thêm bốn nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào VSIP Quảng Ngãi

Thêm 4 nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào VSIP Quảng Ngãi

VSIP Quảng Ngãi trao chứng nhận đầu tư mới cho 04 nhà đầu tư với tổng vốn 321 triệu USD

VSIP Quảng Ngãi trao chứng nhận đầu tư mới cho 04 nhà đầu tư với tổng vốn 321 triệu USD

Thêm bốn nhà đầu tư vào Khu công nghiệp VSip Quảng Ngãi

Thêm bốn nhà đầu tư vào Khu công nghiệp VSip Quảng Ngãi

Thêm 4 nhà đầu mới 'xông đất' VSIP Quảng Ngãi

Thêm 4 nhà đầu mới 'xông đất' VSIP Quảng Ngãi