Phát hiện quả bom nặng gần 230 kg tại Quảng Ninh

Phát hiện quả bom nặng gần 230 kg tại Quảng Ninh

Trao giải cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội QPTD, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Trao giải cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội QPTD, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Giữ vững thế trận quốc phòng-an ninh trên địa bàn mới

Giữ vững thế trận quốc phòng-an ninh trên địa bàn mới

Quảng Ninh: Phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ nặng hơn 113 kg

Quảng Ninh: Phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ nặng hơn 113 kg

Di dời an toàn quả bom nặng hơn 100kg tại nhà dân

Tá hỏa khi phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ ngay trung tâm TP Hạ Long

Tá hỏa khi phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ ngay trung tâm TP Hạ Long

Phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ ngay trung tâm TP Hạ Long

Quảng Ninh: Phát hiện quả bom còn nguyên ngòi nổ

Di dời thành công quả bom nặng hơn 113 kg

Thanh niên Quảng Ninh thực hiện Di chúc của Bác