Vietsovpetro khởi công dự án 'Cải hoán và mở rộng công suất nén khí lô 09-1'

Vietsovpetro khởi công dự án 'Cải hoán và mở rộng công suất nén khí lô 09-1'

KĐN - Áp dụng 90 sáng kiến trong 3 năm

KĐN - Áp dụng 90 sáng kiến trong 3 năm

Chuẩn bị đón dòng dầu đầu tiên từ Giàn Cá Tầm 1 thuộc Lô 09-3/12

Chuẩn bị đón dòng dầu đầu tiên từ Giàn Cá Tầm 1 thuộc Lô 09-3/12

Việc phát hiện, thăm dò và khai thác dầu trong đá móng là những thành tựu vô cùng quan trọng

Việc phát hiện, thăm dò và khai thác dầu trong đá móng là những thành tựu vô cùng quan trọng

Xuất khẩu dầu thô giảm về lượng tăng về giá

Xuất khẩu dầu thô giảm về lượng tăng về giá

Dấu ấn PTSC CGGV và tàu Bình Minh 02

Dấu ấn PTSC CGGV và tàu Bình Minh 02

Ngành Dầu khí: Làm chủ công nghệ hiện đại

Ngành Dầu khí: Làm chủ công nghệ hiện đại

Bộ Công Thương: Chưa xem xét đề xuất tăng phí vận chuyển khí của PVN

Bộ Công Thương: Chưa xem xét đề xuất tăng phí vận chuyển khí của PVN

Vai trò của Công đoàn Ban quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ

Vai trò của Công đoàn Ban quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ