Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có tân Phó Giám đốc

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có tân Phó Giám đốc

Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, PGS.TS Dương Trung Ý vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám...

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ban Bí thư bổ nhiệm 2 Phó GĐ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Bí thư bổ nhiệm 2 Phó GĐ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Bí thư bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ban Bí thư bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Công bố quyết định bổ nhiệm hai tân phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Công bố quyết định bổ nhiệm hai tân phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh