Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau: Thực hiện tốt cải cách hành chính, người dân phấn khởi

Ngày 5/9, ông Mã Minh Tâm - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết, thực hiện quyết định của UBND tỉnh, Sở cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc thấm quyền giải quyết của Sở.

Hồ sơ được gửi và nhận kết quả tại Trung tâm hành chính chính công tỉnh Cà Mau.

Hồ sơ được gửi và nhận kết quả tại Trung tâm hành chính chính công tỉnh Cà Mau.

Cụ thể, Sở cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc trong thời hạn 11 ngày (cắt giảm 04/15, tỷ lệ 26.67%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc trong thời hạn 7 ngày (cắt giảm 03/10 tỷ lệ 30%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương thời hạn 08 ngày (cắt giảm 02/10 ngày, tỷ lệ 20%) và bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng thời hạn 21 ngày (cắt giảm 09/30 ngày, tỷ lệ 30%) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Khi hồ sơ liên quan đến các ban, ngành, Sở Xây dựng chủ động phối hợp để trả kết quả đúng theo quy định.

Khánh Bình

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/so-xay-dung-tinh-ca-mau-thuc-hien-tot-cai-cach-hanh-chinh-nguoi-dan-phan-khoi-360337.html