Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường giám sát đảm bảo an toàn công trình xây dựng

Sau sự cố tai nạn tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Công văn số 1518/SXD-QLCLXD ngày 8/2/2023 đề nghị các Ban quản lý dự án, các doanh nghiệp xây dựng tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định về an toàn lao động trong hoạt động xây dựng.

Để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra tại các công trình xây dựng, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh tại công trường xây dựng.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại Điều 116 Luật Xây dựng năm 2014, Khoản 43 Điều 1 Luật Xây dụng sửa đổi năm 2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về an toàn trong thi công xây dựng, khi tổ chức thi công trên công trường.

Nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện công việc theo đúng biện pháp thi công được duyệt. Đặt biệt, cần rà soát, tổ chức lắp các biển báo, rào chắn công trình và những khu vực nguy hiếm có nguy cơ tai nạn. Bố trí nhân sự trực công trường phù hợp để đảm bảo không để người không có phận sự vào khu vực công trường.

Bố trí nhân sự có trình độ và năng lực phù hợp, có chứng chỉ đào tạo, thẻ an toàn lao động theo quy định để thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các công việc khác có liên quan. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định pháp luật.

Đơn vị tư vấn giám sát thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà thầu giám sát theo quy định tại Điều 122 Luật Xây dựng 2014, Điều 19 Nghị định số 06/2021 của Chính phủ. Đảm bảo nhà thầu thi công tuân thủ đầy đủ các biện pháp thi công được duyệt và các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Cao Cường

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/so-xay-dung-thanh-pho-ho-chi-minh-tang-cuong-giam-sat-dam-bao-an-toan-cong-trinh-xay-dung-349410.html