Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa: Hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo một số nội dung về công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non năm học 2024 - 2025.

Cô và cháu Trường Mầm non Vĩnh Nguyên 2 (TP. Nha Trang).

Cô và cháu Trường Mầm non Vĩnh Nguyên 2 (TP. Nha Trang).

Theo đó, các đơn vị cần thực hiện tốt các yêu cầu về nội dung, điều kiện tổ chức, hình thức bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học, tập trung vào kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm đối với giáo viên, cán bộ quản lý. Tài liệu bồi dưỡng phải đảm bảo kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành, thường xuyên được bổ sung, cập nhật, nâng cao phù hợp với thực tế. Các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch, tài liệu và tổ chức thực hiện nội dung bồi dưỡng các chương trình thiết thực, hiệu quả; mở rộng những vấn đề liên quan đến quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trau dồi kỹ năng chuyên môn và phương pháp dạy học tích cực, chú trọng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bồi dưỡng thường xuyên, kết hợp các hình thức bồi dưỡng trực tiếp, sinh hoạt chuyên môn và tự nghiên cứu. Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo thời lượng 120 tiết/năm học.

T.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202405/so-giao-duc-va-dao-tao-khanh-hoa-huong-dan-cong-tac-boi-duong-thuong-xuyen-can-bo-quan-ly-giao-vien-mam-non-6f0589a/