Tiểu sử đồng chí Lê Minh Hoan

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, ông Lê Minh Hoan đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Lê Minh Hoan.

Ông Lê Minh Hoan

- Ngày sinh: 19/01/1961 Nam/Nữ: Nam Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Ngày vào Đảng: 28/7/1988 Ngày chính thức: 28/7/1989.

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12.

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh tế học; Đại học Kiến trúc.

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ.

+ Lý luận chính trị: Cử nhân.

+ Ngoại ngữ: Anh C.

- Khen thưởng cao nhất: Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2017).

- Kỷ luật: Cảnh cáo (Đảng), thôi giữ chức Phó Trưởng Phòng Giao thông Xây dựng (Chính quyền) thị xã Cao Lãnh (năm 1992). Thị ủy Cao Lãnh chứng nhận sửa chữa khuyết điểm tháng 3 năm 1993.

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/1984 - 12/1990: Cán bộ rồi Phó trưởng Phòng Giao thông-Xây dựng thị xã Cao Lãnh.

12/1990 - 5/1993: Cán bộ Phòng Quản lý đô thị thị xã Cao Lãnh.

5/1993 - 01/1995: Phó trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Quản lý đô thị, rồi Trưởng phòng Xây dựng và Quản lý đô thị thị xã Cao Lãnh.

01/1995 - 12/2003: Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc rồi Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu Quốc hội khóa XI.

12/2003 - 5/2008: Phó Chủ tịch, rồi Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

5/2008 - 11/2010: Tỉnh ủy viên, rồi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh.

11/2010 - 5/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Đồng Tháp.

5/2014 - 01/2016: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Đồng Tháp.

01/2016 - 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Đồng Tháp.

7/2016 - 9/2017: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Đồng Tháp.

9/2017 - 9/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đồng Tháp, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Từ 9/2020 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 08/4/2021: Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/nhan-su/tieu-su-dong-chi-le-minh-hoan/428005.vgp