Ranh giới vô hình

    Gốc

    (TNO) Ranh giới giữa hạnh phúc và sự đổ vỡ - một cái gì đó thật vô hình. Nhưng cái vô hình ấy sẽ bị phá hủy bởi chính những lời nói, việc làm hữu hình thiếu suy xét và cân nhắc. Bởi vậy, người ta mới nói nó mong manh lắm...

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20081002110559.aspx