Quốc hội nhất trí tiếp tục thực hiện một số chính sách phòng, chống dịch Covid-19 đến hết năm 2023

Theo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 vừa được Quốc hội thông qua, các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch của cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị và chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch đã thực hiện trước ngày 31/12/2022 mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thanh toán theo quy định. Kinh phí thực hiện được chuyển nguồn sang năm 2023.

Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sáng 9/1, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Nghiên cứu chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết tại hội trường, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết, có 48 lượt ý kiến phát biểu thảo luận ở tổ, 8 lượt ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường và 2 ý kiến bằng văn bản.

Đa số đại biểu Quốc hội tán thành về sự cần thiết ban hành Nghị quyết và cơ bản nhất trí với nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị quyết.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về tên gọi của Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho biết, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, tên của dự thảo Nghị quyết được chỉnh lý như sau: “Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024”.

Về các chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 được tiếp tục thực hiện từ 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023 (Điều 2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, tiếp tục rà soát quy định pháp lý liên quan đến việc thanh toán chi phí phòng, chống dịch để đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết); đồng thời xin Quốc hội cho giữ thời điểm kết thúc của các quy định chuyển tiếp là 31/12/2023 và thể hiện trong dự thảo Nghị quyết.

Liên quan đến việc sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024 (Điều 3), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát và nghiên cứu ý kiến của đại biểu Quốc hội trong quá trình nghiên cứu xây dựng sửa đổi Luật Dược.

Về các đề nghị cân nhắc bỏ trường hợp loại trừ thuốc, nguyên liệu làm thuốc không thuộc trường hợp cần phải tiếp tục theo dõi an toàn, hiệu quả theo kết luận của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định tại khoản 6 Điều 56 của Luật Dược 2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị được giữ quy định như khoản 1 Điều 3 của dự thảo Nghị quyết và đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ Y tế giải quyết hồ sơ của các trường hợp này để không xảy ra tình trạng đủ điều kiện mà không được gia hạn.

Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội sáng 9/1. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội sáng 9/1. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới nghiên cứu để chuyển phân loại bệnh từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và coi bệnh Covid-19 là bệnh lưu hành phù hợp với tình hình dịch bệnh tại Việt Nam.

Về các ý kiến đề nghị nên xem xét công nhận liệt sĩ đối với người tham gia công tác phòng, chống dịch chết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần rà soát tổng thể và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết. Kết quả biểu quyết cho thấy, có 468/473 các đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành, chiếm 94,35%.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết, với 468/473 các đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành, chiếm 94,35% tổng số đại biểu Quốc hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết, với 468/473 các đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành, chiếm 94,35% tổng số đại biểu Quốc hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết

Nghị quyết khẳng định, nội dung các chính sách phòng, chống dịch Covid-19 trong Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Nghị quyết số 30) là sáng kiến lập pháp chưa từng có tiền lệ trong hoạt động lập pháp; là quyết định đúng đắn, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Quốc hội trước nhân dân, khẳng định Quốc hội luôn hành động, đồng hành cùng Chính phủ và cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch bệnh, với tinh thần đặt tính mạng, sức khỏe, sự an toàn của người dân lên trên hết, trước hết; đồng thời, bảo đảm phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Nghị quyết quy định rõ các chính sách chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 được tiếp tục thực hiện từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Trong đó, các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch của cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 và chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đã thực hiện trước ngày 31/12/2022 mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thanh toán theo quy định tại Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Kinh phí thực hiện các khoản chi phí, chế độ, chính sách này được chuyển nguồn sang năm 2023 để thanh toán và hạch toán, quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2023.

Việc thanh toán chi phí phòng, chống dịch Covid-19 cho cơ sở y tế và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh Covid-19 được tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 6/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Nghị quyết quy định rõ các chính sách chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 được tiếp tục thực hiện từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023, bao gồm các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch của cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị Covid-19; chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch; việc thanh toán chi phí phòng, chống dịch Covid-19 cho cơ sở y tế và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh Covid-19.

Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024 được cơ sở đăng ký nộp hồ sơ gia hạn và giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được kéo dài thời hạn thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 mà chưa được gia hạn kịp thời theo quy định của Luật Dược được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024, trừ các trường hợp: Thuốc, nguyên liệu làm thuốc bị thu hồi theo quy định của pháp luật về dược; thuốc có dấu hiệu không an toàn cho người sử dụng mà bị tạm ngừng kinh doanh, sử dụng và niêm phong bảo quản theo quy định của pháp luật về dược; thuốc có giấy đăng ký lưu hành có thời hạn là 3 năm theo quy định của pháp luật về dược.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua. Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ rà soát và xử lý việc mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, phát sinh; việc sử dụng số thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ ngân sách nhà nước cho khám bệnh, chữa bệnh Covid-19 chuyển sang khám bệnh, chữa bệnh thông thường.

Chính phủ được quyết định xử lý các vướng mắc trong thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, các chế độ, chính sách cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19; trong mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch đã thực hiện dưới các hình thức tạm ứng, vay, mượn, huy động và tiếp nhận tài trợ, viện trợ.

Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nguồn lực, khả năng dự báo, thúc đẩy nghiên cứu y sinh học, phát triển công nghiệp dược, vaccine, sinh phẩm, trang thiết bị y tế trong nước để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, ứng phó với các biến chủng mới, các loại dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quoc-hoi-nhat-tri-tiep-tuc-thuc-hien-mot-so-chinh-sach-phong-chong-dich-covid-19-den-het-nam-2023-post733975.html