Phấn đấu 89% dân số đô thị dùng nước sạch

Đó là mục tiêu Sở Xây dựng đặt ra trong năm 2024. Một số giải pháp chủ yếu là tiếp tục theo dõi, đôn đốc 9 công ty cấp nước trên địa bàn tỉnh đầu tư công trình, dự án theo đề án Cấp nước sạch giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt; rà soát pháp lý về chủ trương đầu tư dự án Xa lộ nước Long Thành theo đề xuất của Công ty CP Cấp nước Gia Tân…

Hiện tỉnh có 88% dân số đô thị sử dụng nước sạch theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt ban hành năm 2009 của Bộ Y tế (QCVN 02:2009/BYT). Tuy nhiên, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt ban hành năm 2018 của Bộ Y tế (QCVN 01-1:2018/BYT) chưa cao. Nhiều đô thị có tỷ lệ người dân sử dụng nước máy chưa đến 50%.

Lê An

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202402/phan-dau-89-dan-so-do-thi-dung-nuoc-sach-c9d5154/