Phải học dân chúng (*)

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái, rất anh hùng. Vì vậy, chúng ta phải học dân chúng, phải hỏi dân chúng, phải hiểu dân chúng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124100&sub=50&top=37