Niềm tin lớn, mong muốn nhiều

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Đến một số xã để tìm hiểu công tác quân sự-quốc phòng địa phương, một trong những nội dung tôi thường quan tâm là “hỏi dò” cán bộ cấp ủy, chính quyền và LLVT địa phương có hay đọc báo Quân đội nhân dân hay không...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.30768.qdnd