Như Xuân học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

  Ngày 14-9, Huyện ủy Như Xuân đã tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

  Toàn cảnh hội nghị.

  Toàn cảnh hội nghị.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu nội dung quan trọng, cốt lõi của các nghị quyết BCH Trung ương Đảng ban hành ngày 16-6-2022, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

  Các đại biểu dự hội nghị còn được truyền đạt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại"; các nội dung của Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII.

  Đoàn Lưu

  Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/nhu-xuan-hoc-tap-nghien-cuu-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-cac-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-5-bch-trung-uong-dang-khoa-xiii/168060.htm