Nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã triển khai thực hiện lồng ghép nhiệm vụ chuyên môn với việc thực hiện Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Năm 2024, Sở tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện 28 nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp từ các năm trước, gồm 3 nhiệm vụ cấp Quốc gia, 15 nhiệm vụ cấp tỉnh và 10 nhiệm vụ cấp cơ sở. Trong đó, có 13 nhiệm vụ góp phần phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Các nhiệm vụ nghiên cứu tập trung vào cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng sản phẩm hữu cơ sinh học vào sản xuất nông nghiệp (lúa, hoa, kiểng, xoài), nghiên cứu ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, sơ chế sản phẩm xoài, sản phẩm khoai lang tím nhật, góp phần tăng thu nhập cho người dân; nghiên cứu kết hợp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên hợp tác xã, hỗ trợ kết nối trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (một số hợp tác xã trong ngành hàng lúa, gạo, cây ăn trái, hoa kiểng, thủy sản), góp phần thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; nghiên cứu giải pháp kiểm soát mùi tại một số khu vực phát thải mùi của tỉnh (khu, cụm công nghiệp, làng nghề...), quan trắc môi trường nước phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường. Còn nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Chatbot hỗ trợ tư vấn thủ tục hành chính tại tỉnh Đồng Tháp, góp phần thực hiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông và nổi bật nhất là nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp, góp phần thực hiện các tiêu chí Làng thông minh trong xây dựng NTM kiểu mẫu của tỉnh.

Trong quí I/2024, Sở KH&CN tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai các bước theo quy trình quy định về thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Đến nay, có 2 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã ký hợp đồng triển khai thực hiện, trong đó có 1 nhiệm vụ nghiên cứu quy trình quản lý tổng hợp một số bệnh hại quan trọng trên cây sen, giúp người dân trồng sen kiểm soát, ổn định quy trình sản xuất sen, giảm chi phí sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ, tăng thu nhập.

Đối với đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp”, đến nay, các công việc của đề tài đã cơ bản hoàn thành (95% khối lượng nội dung, công việc). Nhóm nghiên cứu đang phối hợp với địa phương cùng các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các công việc còn lại của đề tài. Đơn vị chủ trì đề tài sẽ tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở và đề nghị Bộ KH&CN nghiệm thu chính thức trong quí II này.

Thực hiện mô hình Làng thông minh trong xây dựng NTM kiểu mẫu của tỉnh theo Quyết định 384/QĐ-UBND-HC về ban hành Khung cấu trúc mô hình và Bộ tiêu chí Làng thông minh áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, Sở KH&CN đã có hướng dẫn, đồng thời chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập tổ điều hành triển khai xây dựng mô hình Làng thông minh tại Đồng Tháp và kế hoạch về phát triển mô hình Làng thông minh tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025; phối hợp nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài, cùng các sở, ngành phụ trách tiêu chí Làng thông minh đến khảo sát, tư vấn, hướng dẫn cho các huyện: Cao Lãnh, Châu Thành, Lấp Vò, Tháp Mười để rà soát hiện trạng và xây dựng kế hoạch triển khai mô hình Làng thông minh tại địa phương.

Sở KH&CN tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ gồm: nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài của tỉnh Đồng Tháp gắn với kiểm soát chất lượng, mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu”; nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý “Đồng Tháp” cho sản phẩm sen”; nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận chanh Cao Lãnh”; phối hợp chặt chẽ với các viện, trường, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, cùng các sở, ngành, huyện, thành phố trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học trong hoạt động sản xuất và đời sống, nhất là các nhiệm vụ góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của tỉnh trên cơ sở đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng của các ngành, đơn vị có liên quan...

TN

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/khoa-hoc/nhieu-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-gop-phan-phuc-vu-xay-dung-nong-thon-moi-121861.aspx