Những điểm mới và những nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng

Những điểm mới và những nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng

Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần rất quan...
Tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực

Tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực

Chủ động tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chủ động tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào nhiệm vụ của các sở, ngành

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào nhiệm vụ của các sở, ngành

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Học đi đôi với làm, luôn đề cao trách nhiệm nêu gương

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Học đi đôi với làm, luôn đề cao trách nhiệm nêu gương

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Công tác Đảng của người Việt tại Lào phát triển mạnh và đúng định hướng

Công tác Đảng của người Việt tại Lào phát triển mạnh và đúng định hướng

An Giang đẩy mạnh tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

An Giang đẩy mạnh tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Thi đua làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thi đua làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng: Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng: Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng

Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng nhiều giải pháp thiết thực

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng nhiều giải pháp thiết thực

Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long: Phát huy vai trò lãnh đạo đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ

Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long: Phát huy vai trò lãnh đạo đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ

Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ 2021

Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ 2021

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Đảng bộ NN&PTTN phấn đấu từ 15-20% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng bộ NN&PTTN phấn đấu từ 15-20% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tạo sự đồng thuận, quyết tâm hành động ngay từ năm đầu nhiệm kỳ

Tạo sự đồng thuận, quyết tâm hành động ngay từ năm đầu nhiệm kỳ

Công an tỉnh Lào Cai đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng

Công an tỉnh Lào Cai đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng

Kon Tum: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Kon Tum: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020