Nét nổi bật trong công tác mặt trận thành phố Lào Cai

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, hoạt động của mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp thành phố Lào Cai và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai nhận Cờ thi đua của MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai nhận Cờ thi đua của MTTQ Việt Nam tỉnh.

MTTQ và các đoàn thể các cấp thành phố đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và người dân; chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Người đứng đầu ở nhiều cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, tiếp thu, giải quyết những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội; tích cực tham gia xây dựng pháp luật, góp ý đối với các dự thảo văn kiện, tham gia chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Đặc biệt, MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình, tham gia tích cực công tác tổ chức, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, MTTQ và các tổ chức thành viên đã chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt; phối hợp với các cơ quan nhà nước ra lời kêu gọi, tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong Nhân dân…

Tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong nhiệm kỳ qua, việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng đem lại kết quả thiết thực, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, từng bước phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức tốt các phong trào thi đua từ cơ sở, khu dân cư; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo các vấn đề an sinh xã hội, nhất là chăm lo người nghèo, người yếu thế và các gia đình chính sách.

Tiếp tục củng cố, phát huy vai trò liên minh chính trị, đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam, nhất là việc triển khai các phong trào, cuộc vận động để cổ vũ, động viên sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân, như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới…

Hiện nay, trong hệ thống MTTQ các cấp thành phố có 58 mô hình điểm: 18 mô hình điểm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 16 mô hình điểm thực hiện “Dân vận khéo”; 10 mô hình điểm thực hiện phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt điển hình tiên tiến”; 14 mô hình điểm thực hiện “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và duy trì 159 mô hình tự quản tại khu dân cư.

Phát động ủng hộ chương trình "Vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn"

Công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và cứu trợ, an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố. Trong nhiệm kỳ, đã vận động được 9,2 tỷ đồng (đạt 300% chỉ tiêu giao phấn đấu của tỉnh); đã chi hỗ trợ 8,5 tỷ đồng để thực hiện nhiều nội dung, như hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà “Đại đoàn kết”; tặng quà các hộ nghèo trong dịp tết Nguyên đán; hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất...

Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” đã được hệ thống mặt trận, các tổ chức thành viên, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố triển khai sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, người lao động trong toàn thành phố, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế. Thành phố đang duy trì gần 300 mô hình, ý tưởng sáng tạo, trong đó đã có 21 mô hình, ý tưởng, sáng tạo được cấp thẩm quyền công nhận.

Khánh thành nhà "Đại đoàn kết".

Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm, đẩy mạnh. MTTQ các cấp thành phố chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động, phối hợp triển khai và giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tăng cường tiếp xúc đối thoại với chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số…

Việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt những kết quả quan trọng, ngày càng đổi mới, có nhiều sáng tạo về phương thức, cách thức triển khai, đi vào chiều sâu với chất lượng cao hơn. MTTQ Việt Nam các cấp chủ động nắm tình hình để kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề nhạy cảm, bức xúc mà dư luận quan tâm. MTTQ Việt Nam các cấp từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, phản biện xã hội cũng như việc nắm, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, đã phát huy vai trò của mặt trận trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong nhiệm kỳ, cấp thành phố đã tổ chức giám sát 73 cuộc, cấp xã thực hiện 156 cuộc; phối hợp, tham gia 195 đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp...

Công tác thông tin các hoạt động đối ngoại nói chung và hoạt động đối ngoại nhân dân nói riêng được MTTQ thành phố kịp thời quán triệt giúp cho đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp thành phố nắm được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại; tuyên truyền về vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có nhiều cố gắng và đem lại kết quả ngày càng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, phối hợp với các cấp chính quyền từng bước tháo gỡ khó khăn về điều kiện hoạt động.

Tập huấn công tác mặt trận.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, để làm tiền đề tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2024 - 2029 xác định 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Ba khâu đột phá gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện tốt vai trò giám sát, chú trọng nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên phát động quyên góp, kêu gọi ủng hộ; nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo còn khó khăn về nhà ở.

Năm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị thành phố tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ Việt Nam và của các tổ chức thành viên. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội. Đẩy mạnh thực hiện học tập, nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Lào Cai gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân...

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/net-noi-bat-trong-cong-tac-mat-tran-thanh-pho-lao-cai-post382280.html