NET CONTROL 2: Giải pháp hữu hiệu cho việc quản trị máy tính từ xa

    Gốc

    XHTTOnline: Các chức năng cơ bản chính của Net Control 2 gồm 8 nút công cụ phía bên phải, cách thực hiện lệnh đều khá đơn giản và giống nhau là nhấp chọn máy cần kết nối trên giao diện chính, chọn chức năng tương ứng.

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=12777