Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong phát triển Thủ đô

Ngày 13-6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) tổ chức Tọa đàm 'Giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong phát triển Thủ đô'.

Tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong phát triển Thủ đô”.

Tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong phát triển Thủ đô”.

Phát biểu đề dẫn, Chủ tịch HAUFO Nguyễn Ngọc Kỳ nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ, đối ngoại nhân dân là 1 trong 3 trụ cột đối ngoại. Đối ngoại nhân dân cùng với đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước tạo nên hệ thống mặt trận đối ngoại thống nhất, định hình rõ ràng cấu trúc mới, góp phần phát triển nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, toàn diện.

Trên cơ sở các định hướng lớn về đối ngoại của Đại hội XIII, ngày 5-1-2022, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đây là văn bản rất quan trọng, bao hàm nhiều quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, có tính định hướng đối với công tác đối ngoại nhân dân.

Ngày 15-5-2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có yêu cầu quan trọng: “Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; chủ động và tích cực nắm bắt cơ hội, nhất là các hiệp định thương mại thế hệ mới; củng cố các mối quan hệ truyền thống, mở rộng hợp tác với các thủ đô, thành phố trên thế giới. Tăng cường đối ngoại nhân dân; tích cực tuyên truyền, thông tin đối ngoại về Thủ đô với bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài”.

Trong những năm qua cũng như giai đoạn hiện nay, Thành ủy Hà Nội rất quan tâm công tác đối ngoại nhân dân và đã có chỉ đạo tại Thông tri số 05-TT/TU ngày 23-5-2022 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ đạo mới của Trung ương và thành phố về đối ngoại nhân dân, HAUFO đã xây dựng Chương trình hành động toàn khóa số 248/Ctr-LHHN ngày 9-8-2023, Kế hoạch công tác năm 2024 và đặc biệt là xây dựng Kế hoạch số 48/KH-LHHN ngày 26-1-2024 thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về tăng cường công tác đối ngoại nhân dân.

Chủ tịch HAUFO Nguyễn Ngọc Kỳ cũng nêu những khó khăn và hạn chế trong việc triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố và cùng các đại biểu trao đổi, tìm ra biện pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, đáp ứngnhiệm vụ chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân được Thành ủy, UBND thành phố và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giao.

Tại tọa đàm, các đại biểu cũng thảo luận làm rõ hơn về thực trạng, vai trò, tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô trong tình hình mới, với cách tiếp cận toàn diện, cụ thể để trên cơ sở kết quả tọa đàm, đề xuất các cơ chế, chính sách, tạo nền tảng cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm đưa hoạt động đối ngoại nhân dân Thủ đô lên tầm cao mới.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-trong-phat-trien-thu-do-669197.html