Nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

    Gốc

    Thanh tra Chính phủ đã đề ra một số các chủ trương, giải pháp mà trọng tâm là rà soát, tổng kết, đánh giá một cách cơ bản chính sách, pháp luật về đất đai, từ đó tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho phủ hợp với tình hình thực tế.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/232670/Default.aspx