Mozilla mở chi nhánh e-mail

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Chi nhánh mới sẽ tập trung vào việc phát triển phần mềm e-mail nguồn mở miễn phí Thunderbird của Mozilla.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9154&t=pcolarticle