Một số ngành hàng được giãn thuế thu nhập DN

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đây là thông tư hướng dẫn thực hiện gia nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 do Bộ Tài chính vừa ban hành.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=126064