Làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng

Tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Công chứng năm 2014 nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hoạt động công chứng; hoàn thiện các quy định của pháp luật về công chứng, khắc phục các hạn chế, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn, tuy nhiên các đại biểu đề nghị ban soạn thảo tiêp tục nghiên cứu làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng.

Cho rằng, quy định việc đề xuất chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch từ Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp, các đại biểu Quốc hội đề nghị ban soạn thảo đánh giá tác động của quy định này.

Bên cạnh đó đại biểu đề nghị ban soạn thảo làm rõ việc quy định, văn bản công chứng có hiệu lực kể từ thời điểm được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng, bởi trên thực tế, quy định này có thể chưa phù hợp với pháp luật về dân sự.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/lam-ro-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-cac-to-chuc-hanh-nghe-cong-chung-226002.htm