Làm gì khi “trên bảo dưới không nghe”?

    Gốc

    (Hong Ngoc)

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/239578.asp