Juniper gia nhập thị trường trung tâm dữ liệu

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Xác định là “kẻ đến sau” trong thị trường thiết bị dành cho trung tâm dữ liệu, Juniper đã nỗ lực cải tiến thiết bị theo 2 tiêu chí: đơn giản và rẻ.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12127&chnlid=16&t=pcolarticle