Hướng dẫn một số điều về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

    1 liên quanGốc

    Ngày 12/07/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Phính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

    Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 58/2021/TT-BTC.

      Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/he-thong-van-ban-tai-chinh/huong-dan-mot-so-dieu-ve-chung-khoan-phai-sinh-va-thi-truong-chung-khoan-phai-sinh-336481.html