Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia

44/44 ủy viên, thành viên Hội đồng Thẩm định vừa bỏ phiếu nhất trí thông qua Hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch tổng thể quốc gia) diễn ra sáng 14.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định cho biết: Cả 44 ủy viên, thành viên Hội đồng thẩm định tham gia bỏ phiếu thông qua Hồ sơ Quy hoạch và Dự thảo Báo cáo thẩm định.

Cụ thể, đối với Hồ sơ Quy hoạch, 44/44 phiếu nhất trí thông qua. Trong đó, 7 phiếu nhất trí thông qua không phải chỉnh sửa bổ sung, chiếm 16%; 37 phiếu nhất trí thông qua với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung, chiếm 84%.

“Như vậy, Hội đồng Thẩm định đánh giá Hồ sơ Quy hoạch đủ điều kiện trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội tại Kỳ họp tháng 10 tới”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói.

Toàn cảnh hội nghị.

Với Dự thảo Báo cáo thẩm định, 100% thành viên Hội đồng nhất trí thông qua, với 16 phiếu biểu quyết không phải chỉnh sửa, chiếm 36,4%; 28 phiếu biểu quyết với điều kiện phải chỉnh sửa, chiếm 63,6%.

Đây là dấu mốc quan trọng đối với việc xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia - quy hoạch lần đầu tiên được triển khai lập ở Việt Nam theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021 – 2030.

Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch lần đầu tiên được triển khai lập ở Việt Nam theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017. Đây là nhiệm vụ mới, rất quan trọng, khó khăn, phức tạp, chưa có tiền lệ và chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm.

Mặt khác, đây cũng là cơ hội rất lớn để đánh giá lại hiện trạng phát triển và tổ chức không gian phát triển của quốc gia một cách thực chất, tổng thể. Qua đó, cụ thể hóa đường hướng phát triển đất nước; định hình không gian phát triển, lộ trình phát triển và nguồn lực phát triển của quốc gia.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các thành viên Hội đồng Thẩm định, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến để hoàn thiện bản Quy hoạch.

Thủ tướng lưu ý, phải làm rõ sự khác biệt giữa Quy hoạch tổng thể quốc gia với chiến lược, kế hoạch. Quy hoạch không được chung chung quá, cũng không được cụ thể quá. Muốn thế, “Quy hoạch phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược là xuyên suốt”.

Bên cạnh đó, Quy hoạch phải bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để bảo đảm tính khả thi, phải có hiệu quả, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ giám sát, dễ kiểm tra.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu, Quy hoạch phải làm rõ lợi thế cạnh tranh của Việt Nam; phải khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội để chúng ta đi lên bằng nội lực và huy động được nguồn lực từ bên ngoài. Đồng thời, phải hóa giải được những vấn đề mâu thuẫn, thách thức, hạn chế, yếu kém của chúng ta.

Song song với đó, Quy hoạch phải chỉ rõ cách thức huy động nguồn lực, bao gồm nguồn lực Nhà nước, nguồn lực từ nhân dân và doanh nghiệp, từ nước ngoài. Đặc biệt, phải đánh giá được tác động của Quy hoạch để từ đó có quyết tâm làm, Thủ tướng chỉ đạo.

Đ. Thanh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/hoi-dong-tham-dinh-thong-qua-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-i300734/