Hiệu quả cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng Nghị quyết số 28-NQ/TW đến cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt đến cán bộ, đảng viên theo đúng tinh thần của nghị quyết.

BHXH tỉnh triển khai nhiệm vụ, đẩy mạnh tuyên truyền người tham gia BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh triển khai nhiệm vụ, đẩy mạnh tuyên truyền người tham gia BHXH, BHYT.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 07/8/2018 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Ngày 9/12/2022, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 49/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025;nghị quyết ban hành, đã hỗ trợ thêm 10% ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các đối tượng có thu nhập thấp, yếu thế trong xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để nông dân và người lao động khu vực phi chính thức có điều kiện tiếp cận, tham gia BHXH tự nguyện, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, tăng tỷ lệ người tham gia trên địa bàn tỉnh và được hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định cuộc sống cho người lao động và nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Cải cách trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đã củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người tham gia.

Người dân đến giao dịch tại BHXH tỉnh

Đến nay, toàn tỉnh có 3.306 đơn vị tham gia BHXH bắt buộc đăng ký thực hiện giao dịch điện tử, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ giao dịch điện tử tăng dần qua các năm từ 7,87% năm 2018, lên 48,04% năm 2020, đạt 85,48% năm 2022; phấn đấu năm 2023 đạt 94%.

Hiện tại, ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của ngành. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, giúp công chức, viên chức xử lý công việc đảm bảo tính khoa học, nhanh chóng, chính xác, đáp ứng yêu cầu nhân dân, người lao động, tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXH.

Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung thực hiện Đề án 06, cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID, đến nay, số lượng người tham gia BHXH được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 1.036.699 người, đạt 88%; 131.340 người đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, đạt 11% số tham gia BHXH, BHYT; 100% các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện dùng căn cước công dân thay cho thẻ BHYT.

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Diện bao phủ BHXH trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng. Năm 2018, toàn tỉnh có 68.202 người tham gia, chiếm 10% lực lượng lao động. Đến nay, đã tăng lên 162.000 người tham gia, đạt 21,3% lực lượng lao động toàn tỉnh.

Cùng với đó, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN của BHXH tỉnh hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo thuận lợi cho người hưởng, đúng thời gian, chế độ quy định và thời hạn giải quyết, không xảy ra mất mát hoặc xâm tiêu tiền chi trả.

Ông Thiều Quang Ngãi, Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: Hiện nay, BHXH tỉnh đang quản lý và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 32.700 người, đạt 27,7% số người sau độ tuổi nghỉ hưu, vượt chỉ tiêu Kế hoạch số 105-KH/TU đã đề ra. Toàn tỉnh có hơn 340 tổ chức dịch vụ thu, hơn 1.000 nhân viên thu, phân bổ hầu hết các xã, phường, thị trấn, đội ngũ này được bồi dưỡng về kỹ năng truyền thông BHXH, BHYT đang là những tuyên truyền viên góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân.

Bên cạnh đó, việc phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội được mở rộng, phát huy hiệu quả quan trọng trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND huyện Mường La, thông tin: UBND huyện thành lập đoàn công tác làm việc với các xã nông thôn mới, xã vùng I; thành lập tổ xung kích tuyên truyền, phát triển người tham gia BHYT; UBND xã điều tra, rà soát hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình để vận động mua thẻ BHYT. Bằng nhiều cách làm linh hoạt, huyện đã nâng số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 3.200 người, 1.600 người tham gia BHXH tự nguyện, trên 95.300 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,9% dân số.

Cán bộ BHXH huyện Phù Yên tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho nhân dân xã Huy Tân.

Có thể thấy, sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW đã từng bước đi vào cuộc sống. Đặc biệt, tạo được sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; nhận thức của người dân, người lao động ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh, hướng tới hoàn thành mục tiêu BHXH toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW đã đề ra.

Quỳnh Ngọc

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/bao-hiem-xa-hoi-tinh-son-la/hieu-qua-cai-cach-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-h7olG3qVg.html