Hack Windows trong vài giây qua cổng Firewire

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Một nhà nghiên cứu bảo mật New Zealand đã công bố công cụ phần mềm, cho phép người tấn công có thể nhanh chóng xâm nhập vào một hệ thống chạy Windows qua cổng Firewire.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9373&t=pcolarticle