Hà Tĩnh trợ giúp pháp lý hơn 1.000 vụ việc cho người dân

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người được trợ giúp.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện trợ giúp pháp lý hơn 1.000 vụ việc cho người dân.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện TGPL hơn 1.000 vụ việc cho người dân. Trong đó, tư vấn pháp luật 659 vụ việc; thực hiện 377 vụ việc TGPL trong hoạt động tố tụng; 7 vụ việc đại diện ngoài tố tụng.

Chất lượng vụ việc TGPL không ngừng được nâng cao, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người được trợ giúp. Nhiều vụ việc, ý kiến tranh tụng cũng như đề xuất của trợ giúp viên pháp lý và luật sư ký hợp đồng được tòa án chấp nhận, bảo đảm được tính khách quan trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án.

Chất lượng vụ việc TGPL không ngừng được nâng cao, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người được trợ giúp.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về TGPL. Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã tổ chức hơn 100 đợt truyền thông về TGPL tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại các buổi truyền thông, trợ giúp viên pháp lý đã tư vấn pháp luật cho người dân nói chung và các đối tượng được TGPL nói riêng về các lĩnh vực pháp luật liên quan đến đời sống như: Luật Đất đai, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Trợ giúp pháp lý... Đồng thời, phổ biến các quy định về đối tượng được TGPL, quyền và nghĩa vụ của người được TGPL, cung cấp địa chỉ, số điện thoại để người dân liên hệ khi có yêu cầu TGPL.

Ngoài ra, trợ giúp viên pháp lý còn cấp phát các tài liệu liên quan đến các lĩnh vực pháp luật thiết yếu cho người dân, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Văn Chung

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/ha-tinh-tro-giup-phap-ly-hon-1000-vu-viec-cho-nguoi-dan-post265223.html