Hà Nội, Ninh Bình và Hậu Giang kiên quyết khắc phục tệ tham nhũng vặt

Theo báo cáo từ Thành ủy Hà Nội, từ đầu năm 2022 đến nay, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực đã được thành phố thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả. Các cơ quan chức năng đã thực hiện nghiêm túc cơ chế chỉ đạo phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Hà Nội: Kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt”

Theo báo cáo từ Thành ủy Hà Nội, từ đầu năm 2022 đến nay, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực đã được thành phố thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả. Các cơ quan chức năng đã thực hiện nghiêm túc cơ chế chỉ đạo phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi chậm kết thúc xử lý. Tình trạng tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt, tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp; nổi lên là các sai phạm trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu...

Theo đó, trong thời gian tới đây, TP. Hà Nội sẽ kiên quyết khắc phục tệ tham nhũng vặt; xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với xử lý kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Ninh Bình: Tạo khí thế mới trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP). Đặc biệt tỉnh đã gắn việc tuyên truyền, triển khai THTK, CLP với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên đã đem lại hiệu quả thiết thực. Do vậy mà nhận thức về THTK, CLP đã được nâng lên, dần trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn xã hội.

Để công tác THTK, CLP ngày càng mang lại hiệu quả cao, tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục phát động phong trào thi đua THTK, CLP trong tất cả các hoạt động của các cấp, các ngành; trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để tạo khí thế mới trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của tỉnh về THTK, CLP.

Hậu Giang: Phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân để phòng chống tham nhũng

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hậu Giang, từ ngày 26/12/2021 đến ngày 30/9/2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng và 96 đảng viên. Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 16 vụ (với 28 bị can) án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Thu hồi tiền, tài sản theo kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được 140 tỷ đồng; thực hiện 32/41 kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, tỉnh Hậu Giang sẽ tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật, phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân cũng như vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác giám sát, phản biện liên quan PCTN, tiêu cực.

Vân Hà

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ha-no-i-ninh-binh-va-ha-u-giang-kien-quye-t-kha-c-phu-c-te-tham-nhu-ng-va-t-118472.html