Hà Nội chỉ rõ 6 chỉ tiêu rất khó hoàn thành trong nhiệm kỳ

GRDP bình quân/người, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng là hai trong 6 chỉ tiêu rất khó khăn để hoàn thành trong nhiệm kỳ được Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội chỉ ra.

Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội rất khó để có thể hoàn thành theo chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ

Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội rất khó để có thể hoàn thành theo chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ

Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 87-CV/BCSĐ về việc triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Theo đó, Ban cán sự đảng UBND TP đề nghị các đồng chí thành viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND TP, theo lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã: Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo phương châm: “Rõ quy trình giải quyết, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc; Rõ thẩm quyền, trách nhiệm; Rõ kết quả kiểm tra, đôn đốc, xử lý người đứng đầu trong thực thi công vụ”...

Cần tiếp tục chỉ đạo rà soát các quy định, quy trình, quy chế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định không phù hợp; ban hành các quy định, quy chế quy trình bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Nghiên cứu, rà soát để tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền một số nội dung, lĩnh vực theo nguyên tắc cấp nào làm tốt thì để cấp đó triển khai thực hiện, đồng thời tăng tính chủ động cho các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Căn cứ kết quả sơ kết thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố nửa đầu nhiệm kỳ, theo đó, dự kiến đến cuối nhiệm kỳ có 13/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 6/20 chỉ tiêu rất khó khăn để có thể hoàn thành, 1/20 chỉ tiêu khó hoàn thành.

6 chỉ tiêu rất khó khăn để có thể hoàn thành được nêu rõ là: Tốc độ tăng trưởng bình quân Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) (Dịch vụ, Công nghiệp & xây dựng, Nông-lâm nghiệp và thủy sản); GRDP bình quân/người; Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; Tốc độ tăng năng suất lao động; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý (thuộc chỉ tiêu về các chất thải và nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn về môi trường: Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn); Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng.

Chỉ tiêu khó hoàn thành là: Tỷ lệ hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch.

Đối với những chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt kế hoạch UBND TP yêu cầu phải củng cố vững chắc và phấn đấu đạt cao hơn; Đối với 6 chỉ tiêu rất khó khăn để có thể hoàn thành và 1 chỉ tiêu khó hoàn thành: phải rà soát, đánh giá kỹ những thuận lợi, 2 khó khăn và nguyên nhân, trên cơ sở đó bổ sung, điều chỉnh giải pháp, biện pháp, đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả, khả thi để tập trung cao độ trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất…

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-chi-ro-6-chi-tieu-rat-kho-hoan-thanh-trong-nhiem-ky-post568263.antd