Hà Nội: Bảo đảm 100% thủ tục hành chính đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia

Thành phố đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận “một cửa” UBND quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyễn Quang.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận “một cửa” UBND quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyễn Quang.

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 1572/UBND-KSTTHC về triển khai thực hiện Thông báo số 210/TB-VPCP ngày 10-5-2024 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với một số bộ, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính ngày 8-5-2024.

Theo đó, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15-9-2022, Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25-1-2024 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 4-5-2024 của UBND thành phố về rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2024.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính theo quy định; bảo đảm việc thực hiện 100% thủ tục hành chính phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và đẩy mạnh việc khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu số hóa; kịp thời rà soát, nâng cấp các trang thiết bị đầu cuối tại bộ phận “một cửa” các cấp đáp ứng yêu cầu số hóa, tái sử dụng dữ liệu theo quy định của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, phù hợp với mô hình bộ phận “một cửa” của thành phố và thực tiễn tại đơn vị.

UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành đẩy mạnh các giải pháp, phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt các dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia; cấu trúc lại quy trình các thủ tục hành chính, dịch vụ công theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Thực hiện rà soát danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách theo Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 24-8-2024 của UBND thành phố; thực hiện tái cấu trúc và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo danh mục và thời hạn đã đăng ký theo Quyết định số 4329/QĐ-UBND; tiếp tục rà soát, đăng ký bổ sung danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của đơn vị năm 2024, gửi Văn phòng UBND thành phố trong tháng 5-2024 để tổng hợp, xây dựng phương án triển khai bảo đảm chỉ tiêu theo quy định trong năm 2024…

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-bao-dam-100-thu-tuc-hanh-chinh-dong-bo-voi-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-667156.html