Rà soát, hoàn thiện các Nghị định quy định về đất đai

Ngày 18/6, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các Nghị định: Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai và Quy định về đất trồng lúa. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Vừ A Bằng và Lò Văn Tiến dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Đại biểu tỉnh Điện Biên dự Hội nghị trực tuyến về rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các Nghị định về đất đai.

Đại biểu tỉnh Điện Biên dự Hội nghị trực tuyến về rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các Nghị định về đất đai.

Đối với Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc ngày 11/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung trong dự thảo, như: Bổ sung quy định tại điểm a khoản 4 Điều 20 dự thảo Nghị định; bổ sung quy định tại điểm a khoản 6 Điều 21 về lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; tại khoản 1 Điều 44 về căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất và tại điểm c khoản 1 Điều 47 để giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý. Rà soát, sửa đổi tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất trồng cây lâu năm, đất khu công nghiệp tại khoản 2 và khoản 3 Điều 22 đảm bảo tính khả thi trong thực hiện; chỉnh lý quy định về trường hợp bất khả kháng tại Điều 31; chỉnh lý theo hướng bổ sung thẩm quyền giao đất, cho thuê đất xây dựng công trình ngầm được thực hiện theo quy định tại Điều 123 Luật Đất đai… Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình, làm rõ một số ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ; UBND TP. Hồ Chí Minh và các chuyên gia.

Đối với Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc tiếp thu, giải trình các nội dung: Quy định Điều 3 dự thảo Nghị định Bồi thường (về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư); đối với quy định khoản 5 Điều 14 dự thảo Nghị định Bồi thường (về xử lý nhà, công trình xây dựng trên đất sau khi tháo gỡ hoặc phá dỡ và đã được bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 102 của Luật Đất đai).

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và chính lý 10 nội dung, đồng thời giải trình 12 nội dung tại dự thảo Nghị định Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai.

Đại biểu tỉnh Điện Biên dự Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến vào Nghị định quy định về đất trồng lúa.

Đại biểu tỉnh Điện Biên dự Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến vào Nghị định quy định về đất trồng lúa.

Dự thảo Nghị định quy định về đất trồng lúa có 4 chương, 18 điều, quy định về: Quản lý, sử dụng đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Các đại biểu, chuyên gia tham gia ý kiến làm rõ thêm về các nội dung: Quy định điều kiện, tiêu chí chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa; việc xây dựng công trình trên đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học công nghệ; quy định cơ chế bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Một số ý kiến đề nghị làm rõ trình tự, thẩm quyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa; quy định nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa khi chuyển đất trồng cây lâu năm sang mục đích phi nông nghiệp; nộp tiền thay thế bóc tách tầng đất mặt để xây dựng công trình trên đất chuyên trồng lúa...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị: Đối với 3 Nghị định liên quan đến đất đai, trên nguyên tắc “Nghị định chỉ hướng dẫn những điểm mới của Luật Đất đai, chưa có trong các văn bản pháp luật”, cơ quan soạn thảo tiếp thu, tổng hợp ý kiến của đại biểu tại hội nghị, đồng thời phối hợp với các bộ ngành, trung ương, địa phương để nghiên cứu, chỉnh lý và hoàn thiện các Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành theo quy định.

Đối với Nghị định quy định về đất trồng lúa, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nghiên cứu ban hành chính sách phù hợp, sát thực tế hơn để hỗ trợ người nông dân sử dụng đất trồng lúa. Trong đó, xác định rõ đâu là quy hoạch đất trồng lúa chất lượng cao, chính sách đầu tư hạ tầng, áp dụng khoa học kỹ thuật cho vùng quy hoạch. Từ đó tham khảo các bộ, ngành để xác định nguồn lực triển khai các cơ chế chính sách; nghiên cứu xây dựng quỹ hỗ trợ người sử dụng đất trồng lúa; xây dựng chính sách giúp người nông dân nâng cao giá trị sản phẩm, tiếp cận thị trường.

Tin, ảnh: Phạm Trung

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/216007/ra-soat-hoan-thien-cac-nghi-dinh-quy-dinh-ve-dat-dai