Giải quyết việc làm khi thu đất

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Hôm qua, trong cuộc họp của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội khóa XII, các đại biểu kiến nghị các địa phương, các nhà đầu tư phải quan tâm đến công ăn việc làm cho .........

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinh-sach-phan-tich/2007/10/04/090712/3324