Gắn đào tạo nghề với phát triển nguồn nhân lực nông thôn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Mặc dù kinh tế nông thôn đang có bước phát triển khá, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế nông nghiệp có xu hướng giảm và kém bền vững. Một trong những nguyên nhân cơ bản là chất lượng nguồn nhân lực, tỷ lệ lao động qua đào tạo nói chung và lao động qua đào tạo nghề nói riêng còn thấp.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141769&sub=131&top=38