Đòi hỏi cấp thiết để triển khai GPP thành công

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Việc đặt ra lộ trình bắt buộc áp dụng đối với nhà thuốc dựa trên một số yếu tố: số lượng nhà thuốc; thực tiễn hoạt động; các tồn tại của nhà thuốc hiện nay so với nguyên tắc-tiêu chuẩn GPP và việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương chính sách để khuyến khích áp dụng GPP

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/ytesuckhoe/2008/3/145039