Đề xuất hỗ trợ thêm với đối tượng tinh giản biên chế dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính

Đề xuất hỗ trợ thêm đối với một số đối tượng tinh giản biên chế dôi dư của cơ quan, tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh này quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với một số đối tượng tinh giản biên chế dôi dư của cơ quan, tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đối tượng áp dụng

a) Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

b) Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế tại đơn vị có sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

c) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

d) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

Nội dung hỗ trợ

Về nội dung hỗ trợ, UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất:

+ Các đối tượng được quy định (a), (b), (c) nêu trên được hỗ trợ 06 tháng tiền lương hiện hưởng/trường hợp.

Lương hiện hưởng gồm tiền lương theo hệ số, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

+ Các đối tượng được quy định tại (d) nêu trên được hỗ trợ 06 tháng phụ cấp hiện hưởng của chức danh hiện giữ (không tính chức danh kiêm nhiệm).

* Các đối tượng đã được hưởng chính sách hỗ trợ nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền hỗ trợ đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị chi trả.

Nguồn kinh phí hỗ trợ: nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Động viên, khuyến khích cán bộ, công chức và người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện nay tỉnh Lâm Đồng chưa có chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã.

Theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, đã quy định chế độ đối với các đối tượng tinh giản biên chế, tuy nhiên chưa quy định chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Vì vậy chưa tạo động lực khuyến khích cán bộ, công chức cấp huyện, xã và người lao động, người hoạt động không chuyên trách tự nguyện nghỉ việc sau khi sắp xếp đơn vị hành chính….

Do vậy, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, việc UBND tỉnh Lâm Đồng trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với một số đối tượng tinh giản biên chế dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là cần thiết nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, công chức và người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định của Chính phủ.

Dự kiến 230 người hưởng chính sách

Cũng theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện nay đã có một số tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã như tỉnh Quảng Nam, Hưng Yên, Bình Phước, Nam Định, Cao Bằng...

Mỗi tỉnh có cách hỗ trợ riêng, có tỉnh hỗ trợ 06 tháng lương, có tỉnh hỗ trợ số tiền từ 50.000.000 triệu đồng đến 150.000.000 đồng. Căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách địa phương, mức hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Lâm Đồng được tính với mức trung bình của các tỉnh, bình quân khoảng 06 tháng lương hiện hưởng.

Dự kiến số lượng người hưởng chính sách khoảng 230 người (30 cán bộ, công chức tại các tổ chức Đảng, Đoàn thể; 50 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị, tổ chức cấp huyện; 120 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị, tổ chức cấp xã; 30 người hoạt động không chuyên trách tại các xã, thôn, tổ dân phố).

Theo cách tính của UBND tỉnh Lâm Đồng, nếu 230 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách nêu trên vẫn tiếp tục công tác thì mỗi năm ngân sách sẽ chi trả bình quân khoảng 22.940 triệu đồng (22.518 triệu đồng tiền lương (= 3.99 +( 3.99 x 25%)) x 1.800 x 200 ) +( 30 x 2.700 đồng) x 12 tháng và các khoảng bảo hiểm khoảng 422 triệu đồng) (Giả định hệ số lương bình quân của cán bộ, công chức viên chức tại các cơ quan đơn vị dôi dư là 3.99).

Nếu áp dụng chính sách hỗ trợ thêm, 230 cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách sẽ nghỉ công tác sớm thì ngân sách sẽ chi trả khoảng 9.342 triệu đồng {( 4.1 x 1.800 x 200 x 6 tháng) + (2.700 x 30 x 6 tháng)}.

Nếu không thực hiện chính sách hỗ trợ để khuyến khích cán bộ công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc, giả sử lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính thực hiện trong 02 năm thì trong khoảng 2 năm tổng số tiền phải chi trả cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động khoảng 45.880 triệu đồng, nếu thực hiện chính sách hỗ trợ này thì nguồn kinh phí hỗ trợ chi trả khoảng 9.342 triệu đồng, thì ngân sách sẽ tiết kiệm được 36.538 triệu đồng, đồng thời tạo động lực khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính về nghỉ sớm, góp phần thuận lợi việc sắp xếp đơn vị hành chính tại địa phương.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-xuat-ho-tro-them-voi-doi-tuong-tinh-gian-bien-che-doi-du-do-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-119240523090448429.htm