Để thị trường xi măng phát triển ổn định

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhu cầu tiêu thụ xi măng của Việt Nam trong những năm qua phát triển với tốc độ nhanh, bình quân mức tăng trưởng trong giai đoạn 2001- 2008 đạt 16,45%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=33&NewsId=130869